Free Web Hosting
คู่มือการเขียนโปรแกรม CNC
             ปัญจุบัน CNC เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น หรือ อาจพูดได้ว่า เครื่องจักร
ในสายปานผลิตนั้นได้มีการนำเอา ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควาบคุม ทำให้มาตราของการผลิตคงที่มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการศึกษาภาษาของCNC จำเป็นที่จำต้องทำความเข้าใจกับโครงสร้างของ ระบบแกน คำสังหรือรหัส
ที่จำำเป็นต่างๆ ดังนี้
 
ระับบแกน(coordinate-axis)
 ในระบบแกน CNC นั้น เราจะใช้แกนตามกฏมือขวา ดังนี้ ยกมือขวาขึ้นทำตามดังรูป
นิ้วหัวแม่มือ    เป็นแกน   +X +A +U
นิ้วชิ้             เป็นแกน   +Y +B +V
นิ้วกลาง        เป็นแกน   +Z +C +W 
โครงสร้างของโปรแกรม
N10 G02 X10 Y20 Z100 F150 S1200 T01 M40
N20     Y36 Z120        
N30       Z20        
ลำดับ ชุดคำสังหลัก  ระยะควบคุมแกน ชุดคำสังเสริม
ชุดคำสัง รหัส G หรือ เรียกว่า G-cord
รหัส การทำงาน ความหมาย  รหัส การทำงาน  ความหมาย
    MI   คำสัง MI คำสัง
G00     กำหนดตำแหน่งเดินเร็ว G53     ยกเลิกหารเลือน
G01     กำหนดเดินเป็นเส้นตรง G54     คันเลือนที่ 1
G02     กำหนดเกินเป็นวงกลมวนขวา G59     คันเลือนที่ 9
G03     กำหนดเดินเป็นวงกลมวนซ้าย G74     เลือนไปยัง Reference point
G04     กำหนดเวลาลวงหน้า G80     work cycle ยกเลิก
G09     หยุดตรงตำแหน่ง G81..     work cycle 1
G17     เลือกระนาบ XY G89     work cycle9
G18     เลือกระนาบ ZX G90     กำหนดขนาด Absolute
G19     เลือกระนาบ YZ G91     กำหนดขนาด incremental
G33     การตัดเกลียวระยะคงที่ G92     ตั้งหน่วยความจำ
G40     ยกเลิก Tool Correction G94     ความเร็วในการป้อนเป็น mm/min
        G95     ระยะป้อนเป็น mm
G41     Correctionสำหรับรางวนซ้าย G96     ความเร็วตัดคงที่
G42     Correctionสำหรับรางวนขวา G97     ความเร็วแกนเพลาเป็น 1/min